Μ. Γεδεών, “Αι παρ’ ημίν συλλογαί των ιερών κανόνων κατά τους τελευταίους χρόνους”, Εκκλησιαστική Αλήθεια 8 (1887-1888): pp. 6-8, 15-16, 25-28, 41-44.

Advertisements