M. I. Gedeon, Kanonikai Diataxeis. 2 vols. 1888-1889.

M. I. Gedeon, Patriarchikoi Pinakes. 1851-1943.

Advertisements